Från hajp till konkret användning av AI i bolaget

AffärsutvecklingFrån hajp till konkret användning av AI i bolaget

Från hajp till konkret användning av AI i bolaget

I takt med att AI-teknologins hajp börjar lägga sig, står företag inför utmaningen att identifiera och implementera AI på ett sätt som faktiskt genererar verkligt värde. Detta kräver både insikt och investeringar.

Insikter från forskningen

Enligt Chris Howard, forskningschef på Gartner, är intresset för AI fortfarande starkt. ChatGPT har exempelvis dominerat sökningarna på Gartners webbplats sedan februari 2023. Nu när experimentfasen med AI, såsom att generera poesi, är över, måste företag rikta in sig på att hitta konkreta tillämpningsområden där AI kan bidra till verksamhetens framgång.

Företagsledares prioriteringar

Gartners undersökningar visar att tillväxt toppar listan över företagsledares prioriteringar, med en ökning på 25 procent från föregående år. Teknologi och personal följer efter. AI anses ha den största potentialen att påverka branschen inom de närmaste tre åren, enligt 59 procent av de tillfrågade ledarna.

Investeringar i AI

Trots ett stort intresse för besparingar och effektivisering genom AI, understryker Howard vikten av att faktiskt investera i teknologin för att uppnå dessa fördelar. Att identifiera framgångsrika användningsfall kan visa på värdet av dessa investeringar och uppmuntra till större satsningar.

Utöver det enkla

Howard rekommenderar att inte enbart fokusera på de lättillgängliga lösningarna. Istället bör företag sträva efter att lösa komplexa problem med AI, vilket inte bara kan skapa effektivitet utan också bygga förtroende för teknologins kapacitet.

Generativ AI:s framtid

Generativ AI, såsom Chat GPT, har potentialen att revolutionera interaktionen med komplex information. Howard jämför dess betydelse med webbläsarens roll för internet och betonar vikten av att utforska andra användningsområden än text, såsom 3D-modellering eller VR, för att fullt ut utnyttja AI:s möjligheter.

Brancher som leder vägen

Banker och tillverkningsföretag är bland de sektorer som ligger längst fram i implementeringen av AI, medan vårdsektorn också visar på stora möjligheter. Genom att anpassa AI till specifika behov kan teknologin erbjuda betydande fördelar över ett brett spektrum av industrier.

Våraråd för framgångsrik AI-Implementering

För företag som vill navigera i AI-eran är det avgörande att etablera tydliga processer för styrning och idéhantering. Det handlar om att skapa en förståelse för teknologins potential och begränsningar, samt att prioritera de initiativ som sannolikt genererar mest värde.

Att implementera en AI policy och utse en AI officer på företaget möjliggör att man kan ubilda person och använda teknologin på ett säkert sätt för alla på bolaget.

Kommentera:

Kommentar

Type at least 1 character to search
Contact us:
Find us elsewhere: